Finansavimo programos

Palankesnio finansavimo galimybės smulkioms įmonėms

„Swedbank“ sudarė sutartį su Europos investicijų fondu (EIF) dėl bendradarbiavimo programoje „EaSI“.*

Šios programos tikslas – didinti smulkių įmonių finansavimo galimybes siūlant papildomas Europos investicijų fondo (EIF) garantijas paskoloms ir lizingui iki 123 mln. EUR Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Programa galioja iki 2021 m. kovo 1 d.

Jei negalite prisijungti – užpildykite paraišką ir atsiųskite ją mums el. paštu info@swedbank.lt arba skambinkite telefonu 1633.

Finansavimo sąlygos:

 • Įmonės darbuotojų skaičius turi neviršyti 9 asmenų;
 • Metinė įmonės apyvarta arba bendrame metiniame balanse nurodyto turto vertė turi neviršyti 2 mln. EUR;
 • Maksimali finansavimo suma: paskolos atveju – iki 25 000 EUR; lizingo– iki 25 000 EUR;
 • Produktai: paskola be nekilnojamojo turto įkeitimo ir lizingas;
 • Finansuojamos investicijos į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą;
 • Mažesnė palūkanų norma paskoloms;
 • „EaSI“ garantija klientams yra nemokama.

* Smulkaus finansavimo ir socialinio verslumo rėmimo programa pažeidžiamiems asmenims ir smulkioms įmonėms Europoje.

Šis finansavimas suteikiamas dėka garantijos pagal  EUROPOS UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ INOVACIJŲ PROGRAMOS („EaSI“) ir Europos investicijų fondo (EIF), įsteigto pagal Europos investicijų programą. EIF tikslas – remti pelningų investicijų finansavimą Europos Sąjungoje, palengvinti galimybes gauti finansavimą ir skatinti verslo konkurencingumą. Daugiau informacijos apie programą „EaSI“ pateikiama EIF svetainėje.

Palankesnes finansavimo sąlygas užtikrina parama iš Europos Sąjungos pagal Garantijų priemonę, nustatytą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1296/2013 dėl Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos („EaSI“), ir iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), įsteigto pagal Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – padėti remti finansavimą ir įgyvendinti pelningas investicijas Europos Sąjungoje bei užtikrinti didesnes galimybes gauti finansavimą.

Informacija apie potencialią riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą, o lizingo atveju galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Naujos finansavimo galimybės mažoms bei vidutinėms įmonėms*

Naujos finansavimo galimybės yra galimos dėl garantijos, kurią suteikė 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (2014-2020)) (COSME) ir Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), įsteigtas pagal Investicijų planą Europai. ESIF tikslas yra padėti paremti finansavimą bei produktyvių investicijų įgyvendinimą Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti didesnį finansavimo prieinamumą.

2016 m. birželio 1 d. Europos investicinis fondas (EIF) ir „Swedbank“, AB Lietuvoje, Swedbank AS Estijoje, „Swedbank“ AS Latvijoje (toliau kartu – Swedbank) bei „Swedbank lizingas“, UAB Lietuvoje, Swedbank Liising AS Estijoje, „Swedbank Līzings“ SIA Latvijoje (toliau kartu Swedbank lizingas) pasirašė sutartis, kurių pagrindu EIF, remdamasis COSME programa, išdavė Swedbank ir Swedbank lizingo naudai garantijas, kurių dėka minėtos bendrovės iki 2019 m. birželio 1 d. ketina suteikti iki 165 milijonų eurų vertės finansavimą (Swedbank: investicines paskolas, paskolas apyvartiniam kapitalui, kredito linijas, overdraftus, garantijas ir akredityvus, o Swedbank lizingas: lizingą (finansinę nuomą)) mažoms bei vidutinėms Lietuvos, Estijos ir Latvijos įmonėms.

*ES teisės aktuose numatytais atvejais skaičiuojami konsoliduoti įmonės ir su ja susijusių asmenų rodikliai.

Jei negalite prisijungti – užpildykite paraišką ir atsiųskite ją mums el. paštu info@swedbank.lt arba skambinkite telefonu 1633.

Finansavimo pagal COSME programą gavėjams keliami reikalavimai:

 • Įmonės darbuotojų skaičius turi neviršyti 250;
 • Metinė įmonės apyvarta turi neviršyti 50 milijonų eurų ir/arba įmonės balanse nurodyto viso turto vertė turi neviršyti 43 milijonų eurų;
 • Maksimali finansavimo suma pagal COSME programą yra 1,5 milijonų eurų;
 • Finansuojamos tik investicijos į materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą ir/arba finansuojamas apyvartinis kapitalas.

Informacija apie potencialią riziką:

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą, o lizingo atveju galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Banko garantija yra pirmo pareikalavimo ir bankas nenagrinėja kliento ginčų su garantijos gavėju dėl garantija užtikrintų įsipareigojimų vykdymo – bankas sumoka pagal garantiją gavęs pirmą garantijos gavėjo mokėjimo reikalavimą, atitinkantį garantijos sąlygas, ir klientas privalo nedelsdamas sumokėti bankui tokią pastarojo sumokėtą sumą.

Apmokėjimas vykdomas ne pagal prekes, o pagal akredityvo sąlygas atitinkančius bankui pateiktus dokumentus, todėl (i) būkite atidūs formuluodami jiems taikytinus reikalavimus, ir (ii) išlieka rizika, kad pardavėjas gali išsiųsti, pvz., ne tą ar ne tos rūšies prekę. Akredityvas yra nuo atitinkamos prekių perleidimo sutarties atsietas banko įsipareigojimas – jei atliekami tokios sutarties pakeitimai, jie nėra automatiškai taikomi ir akredityvui, todėl norint, kad šie pakeitimai galiotų ir akredityvui, turi būti atliktas ir akredityvo sąlygų pakeitimas.

Daugiau informacijos apie COSME programą galite rasti EIF internetiniame puslapyje.

EIF ir „Swedbank" yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį paskoloms teikti pagal JEREMIE programą. JEREMIE (Bendrieji Europos ištekliai labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, angl. „Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises") – tai Europos Komisijos kartu su Europos investicijų banko grupės parengta iniciatyva. Ja skatinama naudotis finansų inžinerijos instrumentais siekiant pagerinti mažų ir vidutinių įmonių galimybes gauti finansavimą pagal struktūrinių fondų intervencines priemones. Pagal pasirašytą sutartį klientams gali būti teikiamos investicinės paskolos (investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą) arba paskolos apyvartiniam kapitalui (verslo plėtrai ir vystymui). JEREMIE programa Lietuvoje finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinėmis lėšomis pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.

Atkreipiame dėmesį, kad naujos finansavimo sutartys pagal JEREMIE programą nebesudaromos.

Paskolų pagal JEREMIE programą gavėjams keliami reikalavimai:

Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą. Darbuotojų skaičius, metinės pajamos ir balanse nurodyto turto vertė skaičiuojami šiame įstatyme nustatyta tvarka.

Paskolos negali būti suteiktos projektams, tiesiogiai susijusiems su pirmine žuvininkystės, akvakultūros ir žemės ūkio produkcija, taip pat įmonėms, tiesiogiai dirbančioms ginklų, tabako, žmonių klonavimo ir lošimo sektoriuose. Taikomi ir kiti apribojimai.

Galimybės ir privalumai:

 • įsigyti ilgalaikio turto – įrenginių, gamybos patalpų ir kt.;
 • investuoti į kitas įmones plečiant įmonės veiklą;
 • įgyvendinti naujus verslo projektus ar plėtoti esamus;
 • naudotis palankiomis finansavimo sąlygomis.

Informacija apie potencialią riziką:

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.

Paskolos suma ir laikotarpis:

paskola suteikiama ne trumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui; maksimalus paskolos laikotarpis – 120 mėnesių (įskaitant lengvatinį periodą ir galimus paskolos pratęsimus); maksimali vienos paskolos ir vienam klientui suteikto tokio pobūdžio finansavimo suma – 3,2 mln. Eur; finansavimas suteikiamais tik eurais.

Paskolos užtikrinimas:

paskola gali būti užtikrinama nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto įkeitimu, garantijomis ir laidavimais; paprastai turi būti įkeičiamas pats investicijų objektas.

Kaip gauti paskolą?

Jei susidomėjote paskola, mes mielai atsakysime į visus su ja susijusius jūsų klausimus. Paskambinkite telefonu 1633 ir teiraukitės daugiau informacijos arba parašykite mums. Jūsų patogumui, suderinsime tinkamiausią laiką susitikimui su specialistu, kuris jus pakonsultuos individualiai.

Daugiau informacijos teiraukitės tel. 1633 arba parašykite mums.

 • Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo

  2016 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – Invega) pasirašė trišalę sutartį, kurios pagrindu buvo įsteigtas „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Fondas), o jo valdytojo funkcijos pavestos Invegai. Invega, įgyvendindama Fondo lėšomis finansuojamą finansinę priemonę „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“, atrinko „Swedbank“, AB būti vienu iš šios priemonės valdytojų.

  2017 m. liepos 19 d. Invega ir „Swedbank“, AB pasirašė sutartį, kurios pagrindu Invega suteikė „Swedbank“, AB naudai garantiją, kurios dėka bankas iki 2020 m. liepos mėn. ketina suteikti iki 25,275 milijonų eurų vertės finansavimą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme) (toliau – SVV subjektai).

  Jei negalite prisijungti – užpildykite paraišką ir atsiųskite ją mums el. paštu info@swedbank.lt arba skambinkite telefonu 1633.

  Informacija apie potencialią riziką:

  Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.

  Paskolos, suteikiamos su Invegos portfeline garantija

  • Investicinė paskola (investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą).
  • Paskola apyvartiniam kapitalui (trumpalaikė paskola įmonės apyvartinio kapitalo poreikiams tenkinti).
  • Kredito linija (trumpalaikė paskola įmonės apyvartinio kapitalo poreikiams tenkinti, kurią įmonė gali pakartotinai panaudoti ir bet kada grąžinti visu kredito linijos galiojimo terminu).

  Paskolos gavėjams ir paskoloms keliami reikalavimai

  Paskolos su Invegos portfeline garantija gali būti teikiamos SVV subjektams, turintiems mažiau nei 250 darbuotojų ir kurių finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

  • metinės pajamos neviršija 50 milijonų eurų;
  • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 milijonų eurų.
  Svarbu: paskola gali būti suteikiama tik potencialiai ekonomiškai gyvybingoms veikloms, susijusioms su SVV subjektų steigimu, plėtra ar stiprinimu, finansuoti arba naujiems projektams įgyvendinti, patekti į naujas rinkas, arba jau įsteigtų SVV subjektų naujai veiklai vykdyti.

  Paskolos negali būti suteiktos:

  • SVV subjektams, vykdantiems veiklą tam tikruose sektoriuose (pvz., žuvininkystės ir akvakultūros, pirminės žemės ūkio produktų gamybos, žemės ūkio produktų perdirbimo bei prekybos, tabako ir tabako gaminių, distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos, perdirbimo bei prekybos ir kt. sektoriuose);
  • tam tikrai paskirčiai (pvz., esamų finansinių įsipareigojimų refinansavimui ar restruktūrizavimui, žemės įsigijimui, jeigu jai įsigyti skiriama daugiau nei 10 proc. paskolos sumos, nekilnojamajam turtui įsigyti, jeigu tokio turto įsigijimas nėra tiesiogiai susijęs su pagrindine SVV subjekto veikla, krovininėms transporto priemonėms įsigyti tiems SVV subjektams, kurie vykdo krovinių vežimo keliais veiklą, ir kt.);
  • sunkumus patiriančioms įmonėms, taip pat įmonėms, kurioms galėtų būti ir (arba) yra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra.

  Paskola gali būti derinama su negrąžinamosiomis subsidijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis, tačiau kartu sudėjus visas finansavimo formas konkrečioms išlaidoms finansuoti negali būti skirta daugiau nei 100 proc. šių išlaidų sumos.

  Atkreipiame dėmesį, jog yra daugiau reikalavimų, keliamų paskoloms, kurios gali būti užtikrinamos Invegos portfeline garantija, bei paskolos gavėjams, norintiems gauti tokias paskolas.

  Paskolos suma ir laikotarpis

  Didžiausia paskolos suma – 1 875 000 eurų, o įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 eurų.

  Svarbu: bet kokiu atveju SVV subjektui pagal paskolos sumą suskaičiuota de minimis pagalbos suma negali būti didesnė už leidžiamą maksimalią de minimis pagalbos sumą.

  Paskolų skaičius vienam paskolos gavėjui neribojamas, su sąlyga, jog bendra paskolų suma neviršija de minimis pagalbos suteikimo ribos.

  Investicinės ir apyvartinio kapitalo paskolos suteikiamos iki 60 mėnesių terminui. Maksimalus paskolos grąžinimo terminas (įskaitant lengvatinį periodą ir galimus paskolos pratęsimus) – 120 mėnesių (skaičiuojant nuo pradinės paskolos sutarties sudarymo dienos).

  Kredito linija suteikiama iki 12 mėnesių terminui. Maksimalus kredito linijos grąžinimo terminas (įskaitant galimus kredito linijos pratęsimus) – 36 mėnesiai (skaičiuojant nuo pradinės kredito linijos sutarties sudarymo dienos).

  Paskola, suteikta kredito linijos forma, gali būti pakeista į apyvartinio kapitalo paskolą, tačiau maksimalus tokios paskolos grąžinimo terminas gali būti ne ilgesnis nei 60 mėnesių (skaičiuojant nuo pradinės kredito linijos sutarties sudarymo dienos).

  Paskolos užtikrinimas

  Paskola yra užtikrinama Invegos portfeline garantija bei kitomis užtikrinimo priemonėmis (nekilnojamojo ir / ar kilnojamojo turto hipoteka, įkeitimu, laidavimu ir kt.).

  Reikalingi dokumentai

  Kreipiantis dėl paskolos reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • paraišką;
  • SVV subjekto statuso deklaraciją;
  • vienos įmonės deklaraciją, pagal kurią yra patikrinama paskolos gavėjo teisė gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą;
  • verslo planą;
  • finansines ataskaitas už 2 paskutinius finansinius metus.

  Daugiau informacijos apie Invegos portfelines garantijas galite rasti čia.

  Siekdami gauti papildomos informacijos apie Invegos portfelines garantijas ir/arba pateikti paraišką bei kitus dokumentus, susisiekite su mumis el. paštu info@swedbank.lt arba skambinkite telefonu 1633.

 • Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo

  2016 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – Invega) pasirašė trišalę sutartį, kurios pagrindu buvo įsteigtas „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Fondas), o jo valdytojo funkcijos pavestos Invegai. Invega, įgyvendindama Fondo lėšomis finansuojamą finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“, atrinko „Swedbank“, AB būti vienu iš šios priemonės valdytojų.

  2017 m. rugpjūčio 01 d. Invega ir „Swedbank“, AB pasirašė sutartį, kurios pagrindu Invega iki 2020 m. rugpjūčio mėn. numato skirti iki 36,030 milijonų eurų Fondo lėšų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme) (toliau – SVV subjektai) finansavimui. Paskolos, kurių bendrą sumą sudarys 45 % Fondo lėšos ir 55 % „Swedbank“, AB lėšos, SVV subjektams bus teikiamos banko vardu. Bendra pagal šią priemonę teikiamų paskolų suma – iki 80,067 milijonų eurų.

  Jei negalite prisijungti – užpildykite paraišką ir atsiųskite ją mums el. paštu info@swedbank.lt arba skambinkite telefonu 1633.

  Informacija apie potencialią riziką:

  Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.

  Pasidalytos rizikos paskolos

  • Investicinė paskola (investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą).
  • Paskola apyvartiniam kapitalui (trumpalaikė paskola įmonės apyvartinio kapitalo poreikiams tenkinti).
  • Kredito linija (trumpalaikė paskola įmonės apyvartinio kapitalo poreikiams tenkinti, kurią įmonė gali pakartotinai panaudoti ir bet kada grąžinti visu kredito linijos galiojimo terminu).

  Paskolos gavėjams ir paskoloms keliami reikalavimai

  Pasidalytos rizikos paskolos gali būti teikiamos SVV subjektams, turintiems mažiau nei 250 darbuotojų ir kurių finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

  • metinės pajamos neviršija 50 milijonų eurų;
  • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 milijonų eurų.
  Svarbu: paskola gali būti suteikiama tik potencialiai ekonomiškai gyvybingoms veikloms, susijusioms su SVV subjektų steigimu, plėtra ar stiprinimu, finansuoti arba naujiems projektams įgyvendinti, patekti į naujas rinkas, arba jau įsteigtų SVV subjektų naujai veiklai vykdyti.

  Paskolos negali būti suteiktos:

  • SVV subjektams, vykdantiems veiklą tam tikruose sektoriuose (pvz., žuvininkystės ir akvakultūros, pirminės žemės ūkio produktų gamybos, žemės ūkio produktų perdirbimo bei prekybos, tabako ir tabako gaminių, distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos, perdirbimo bei prekybos ir kt. sektoriuose);
  • tam tikrai paskirčiai (pvz., esamų finansinių įsipareigojimų refinansavimui ar restruktūrizavimui, žemės įsigijimui, jeigu jai įsigyti skiriama daugiau nei 10 proc. paskolos sumos, nekilnojamajam turtui įsigyti, jeigu tokio turto įsigijimas nėra tiesiogiai susijęs su pagrindine SVV subjekto veikla, krovininėms transporto priemonėms įsigyti tiems SVV subjektams, kurie vykdo krovinių vežimo keliais veiklą, ir kt.);
  • sunkumus patiriančioms įmonėms, taip pat įmonėms, kurioms galėtų būti ir (arba) yra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra;
  • SVV subjektams, veiklą vykdantiems iki 1 metų, kai finansavimo suma yra 25 000 EUR ir mažiau.

  Paskola gali būti derinama su negrąžinamosiomis subsidijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis, tačiau kartu sudėjus visas finansavimo formas konkrečioms išlaidoms finansuoti negali būti skirta daugiau nei 100 proc. šių išlaidų sumos.

  Atkreipiame dėmesį, jog yra daugiau reikalavimų, keliamų pasidalytos rizikos paskoloms bei paskolos gavėjams, norintiems gauti tokias paskolas.

  Paskolos suma ir laikotarpis

  Didžiausia paskolos suma – 4 000 000 eurų.

  Svarbu: bet kokiu atveju SVV subjektui pagal paskolos sumą suskaičiuota de minimis pagalbos suma negali būti didesnė už leidžiamą maksimalią de minimis pagalbos sumą.

  Paskolų skaičius vienam paskolos gavėjui neribojamas, su sąlyga, jog bendra paskolų suma neviršija de minimis pagalbos suteikimo ribos.

  Investicinės ir apyvartinio kapitalo paskolos suteikiamos iki 60 mėnesių terminui. Maksimalus paskolos grąžinimo terminas (įskaitant lengvatinį periodą ir galimus paskolos pratęsimus) – 120 mėnesių (skaičiuojant nuo pradinės paskolos sutarties sudarymo dienos).

  Kredito linija suteikiama iki 12 mėnesių terminui. Maksimalus kredito linijos grąžinimo terminas (įskaitant galimus kredito linijos pratęsimus) – 36 mėnesiai (skaičiuojant nuo pradinės kredito linijos sutarties sudarymo dienos).

  Paskolos užtikrinimas

  Paskola yra užtikrinama Invegos portfeline garantija bei kitomis užtikrinimo priemonėmis (nekilnojamojo ir / ar kilnojamojo turto hipoteka, įkeitimu, laidavimu ir kt.).

  Reikalingi dokumentai:

  Kreipiantis dėl paskolos reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • paraišką;
  • SVV subjekto statuso deklaraciją;
  • vienos įmonės deklaraciją, pagal kurią yra patikrinama paskolos gavėjo teisė gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą;
  • vienos įmonės deklaraciją, pagal kurią yra patikrinama paskolos gavėjo teisė gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą;
  • finansines ataskaitas už 2 paskutinius finansinius metus.

  Daugiau informacijos apie pasidalytos rizikos paskolas galite rasti čia.

  Siekdami gauti papildomos informacijos apie pasidalytos rizikos paskolas ir/arba pateikti paraišką bei kitus dokumentus, susisiekite su mumis el. paštu info@swedbank.lt arba skambinkite telefonu 1633.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.