Žodynėlis

A B D E F G I Į K L M N O P R S Š T U V
A
Akcijos (Stock) Instrumentas, pažymintis nuosavybės poziciją ar akcinį kapitalą bendrovėje ir suteikiantis teisę į proporcingą bendrovės turtą ar pelną.
Akcijų birža (Stock exchange) Vieta, kur vyksta prekyba akcijomis ar paprastųjų akcijų ekvivalentais.
Akcijų pasirinkimo sandoris (Stock option/equity option) Paprastųjų akcijų pasirinkimo sandoris, leidžiantis jo turėtojui nustatytą dieną pirkti ar parduoti savo akcijas už fiksuotą kainą.
Amerikietiškas pasirinkimo sandoris (American-style option) Amerikietiškas pasirinkimo sandoris: jį galima įvykdyti bet kuriuo metu laikotarpyje, trunkančiame nuo pirkimo iki termino suėjimo dienos. Tai europietiško sandorio priešingybė.
Amerikos depozitoriumo pakvitavimas (ADR (American Depository Receipt) Perleidžiamas depozitoriumo pažymėjimas, laikomas JAV banke ir žymintis užsienio akcijų, prekiaujamų JAV akcijų biržose, skaičių. Toks pažymėjimas palengvina amerikiečiams investavimą į užsienio kompanijas.
Antrinė rinka (Secondary market) Rinka, kurioje investuotojas vertybinius popierius perka iš kito investuotojo, o ne iš emitento, išleidusio vertybinius popierius į pirminę rinką.
Apyvartinės lėšos (Current assets) Balanso eilutė, žyminti pinigų ir jų ekvivalento sumas, gautines sumas, atsargas, prekiaujamus vertybinius popierius, avansu apmokėtas išlaidas ir kitą turtą, kurį galima paversti pinigais greičiau negu per vienerius metus.
Apribojamasis pavedimas (Limit order) Pavedimas makleriui pirkti nustatytą kiekį vertybinių popierių už nustatytą ar žemesnę kainą, arba juos paraduoti už nustatytą ar aukštesnę kainą (vadinamą “ribinę kainą”).
Apsikeitimo sandoris (Swap) Mokėjimų srautų apsikeitimas pagal apibrėžtas sąlygas. Labiausiai paplitęs apsikeitimų tipas – palūkanų normų apsikeitimo sandoris, kurio viena šalis sutinka mokėti fiksuoto dydžio palūkanas už kitos šalies sutikimą perduoti jai koreguojamas palūkanų normas.
Apskaita, vedama kaupimo principu (Accrual-basis accounting) Apskaitos būdas, kurio pagalba apskaitomos pajamos ir išlaidos tuo metu, kai jos yra gaunamos ir patiriamos, t.y. faktiškai dar neapmokėtos ir negautos.
Arbitražas (Arbitrage) Pelno siekimas pasinaudojant visiškai identiškų ar panašių finansinių instrumentų kainų skirtumais įvairiose rinkose ar įvairiose formose. Iš esmės tai reiškia priešingų operacijų, vykstančių vienų metu ir duodančių pelną be jokios rizikos, porą.
Ateities sandoriai (Futures) Tipinis, perleidžiamasis, biržos prekybos kontraktas, reikalaujantis pristatyti prekes, obligacijas, valiutos ar vertybinių popierių indeksą už fiksuotą kainą nustatytą dieną ateityje.
Atkarpa (Coupon) Obligacijų palūkanų norma, nustatoma jų išleidimo metu ir žymima kaip tam tikras procentas nuo jų nominalios vertės. Šis terminas taip pat reiškia palūkanų mokėjimą obligacijų turėtojams.
Atpirkimo sandoris (Repo) Kontraktas, pagal kurį skolos vertybinių popierių pardavėjas sutinka atpirkti šiuos popierius nustatytą dieną už sutartą kainą.
Atsiskaitymo diena (Settlement date ) Juridinis nuosavybės teisės į vertybinius popierius ar kitą turtą perdavimas. Paprastai tai reiškia operacijos užbaigimą: pardavėjas perleidžia vertybinius popierius ar kitus finansinius instrumentus pirkėjui, o pirkėjas perveda pinigus pardavėjui.
B
Balansinė ataskaita (Balance sheet) Įmonės/bendrovės finansinės padėties, įskaitant turtą, įsipareigojimus ir nuosavą kapitalą, kiekybinė reziumė.
Be apmokėjimo (Free of payment) Vertybinių popierių judėjimas, kuris nepriklauso nuo tuo pačiu metu vykstančio jų atitinkamos piniginės vertės judėjimo.
Bendras vidaus produktas (BVP) (GDP (Gross Domestic Product)) Per metus šalyje pagamintų visų prekių ir teikiamų paslaugų bendra rinkos vertė. Arba: vartojimo, investavimo ir valstybės išlaidos, plius eksporto vertė, minus importo vertė.
Bendras fondas/Atviras fondas (Mutual fund / open-ended fund) Atvirą fondą valdo investicinė bendrovė, kuri iš savo akcininkų pritraukia lėšų ir investuoja jas į įvairų turtą vadovaudamasi nustatytais veiklos tikslais. Naudos siekiama diversifikuojant investicijas ir užtikrinant profesionalų pinigų valdymą. Akcijos yra išleidžiamos ir superkamos pagal pareikalavimą, priklausomai nuo fondo grynosios aktyvų vertės, kuri yra nustatoma kiekvienos prekybos dienos pabaigoje.
Bendrovės obligacija (Corporate bond) Bendrovių/firmų išleistos obligacijos.
Beta (beta) Akcijų, investicinio fondo ar portfelio kintamumo kiekybinis įvertinimas visos rinkos atžvilgiu. Beta skaičius, didesnis negu 1, pažymi, kad kintamumo laipsnis yra didesnis už visos rinkos kintamumo laipsnį. Beta skaičius, mažesnis už 1, rodo, jog kintamumas yra mažesnis.
Black-Scholes modelis (Black-Scholes model) Modelis, naudojamas akcijų pasirinkimo sandorio vertės apskaičiavimui atsižvelgiant į akcijų kainą, sandorio fiksuotą kainą, jo galiojimo datą, galimybę gauti pelną be jokios rizikos ir standartinius akcijų pelningumo nukrypimus.
D
Darbo diena (Banking day) Diena, kai bankai vykdo bankines operacijas.
Defliacija (Deflation) Bendrų kainų lygių kritimas, dažniausiai sąlygotas pinigų masės ar kreditinių išteklių sumažėjimu. Defliacija – infliacijos priešingybė.
Depozito/indėlio sertifikatas (CD (certificate of deposit)) Trumpalaikiai ar vidutinės trukmės palūkanas uždirbantys skolos instrumentai, kuriuos siūlo bankai ar taupymo-kreditavimo asociacijos. Jie pasižymi maža rizika ir nedideliu pelningumu.
Diena be dividendų (Ex-dividend day (ExD/ExDiv)) Pirmoji laikotarpio, prasidedančio dividendų paskelbimu ir trunkančio iki dividendų išmokėjimo, diena. Pirmoji “be dividendų” laikotarpio diena dar vadinama “reinvestavimo diena”.
Diskontuota obligacija (Discounted bond) Obligacija, parduodama pigiau už jos nominalo vertę. Obligacijos nominalo vertė atsistato/sugrįžta suėjus jos išpirkimo terminui.
Diversifikavimas (Diversification) Portfelio valdymo strategija mažinti riziką vienu metu investuojant į įvairius turto vienetus – akcijas, obligacijas ir nekilnojamą turtą, kurių vertės judėjimas ta pačia kryptimi yra mažai tikėtinas.
Dividendai (Dividend) Bendrovės valdybos paskelbtos išmokos akcininkams, mokamos iš bendrovės dabartinio/einamojo ar nepaskirstyto pelno.
Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (Double Taxation Agreement) Tarpvyriausybinė sutartis, sudaryta siekiant išvengti dvigubo pajamų apmokestinimo. Jeigu palūkanos ar dividendai yra apmokestinami jų gavimo vietoje, sumokėti mokesčius savo gyvenamoje šalyje iš investuotojų nebereikalaujama.
E
Einamasis pelningumas (Current yield) Metinė investicijos grąža procentine forma. Kai kalba eina apie obligacijas, tai reiškia atkarpos normą, padalintą iš rinkos kainos.
Emisija (Issue) Akcijos ar obligacijos, kurias bendrovė ar valstybinė įmonė siūlo pardavimui - paprastai per tarpininkus/paskirstytojus arba tiesiogiai privatiems asmenims.
Emisijos prospektas (Issue prospectus) Juridinis dokumentas, siūlantis pardavimui vertybinius popierius ar bendro fondo akcijas. Jame turi būti informacija apie pasiūlą, įskaitant jos sąlygas, emitentą, tikslus (jeigu siūlo bendras fondas), planuojamą pinigų panaudojimą (jeigu siūlomi vertybiniai popieriai), ankstesnių metų finansines ataskaitas, taip pat kita informacija, kuri gali padėti privatiems asmenims priimti sprendimą, ar toks investavimo variantas jiems yra tinkamas, ar ne.
Emitentas (Issuer) Bendrovė ar savivaldybė, siūlanti ar jau pasiūliusi vertybinius popierius parduoti investuotojams.
Esminiai įvykiai (Corporate actions) Bendrovės veikla, susijusi su išleistais vertybiniais popieriais, tačiau ne su jų prekyba. Esminių įvykių iniciatoriumi gali būti arba bendrovė, arba vertybinių popierių turėtojas (naujų akcijų paskirstymas, perėmimas, paskolos grąžinimas, neeilinio ar metinio akcininkų susirinkimo skelbimas, dividendų mokėjimas, kt.).
Euroobligacijos (Eurobond) Obligacijos, išleistos prekybai ne toje šalyje, kurios valiuta jos yra išleistos; jų prekybą reguliuoja ne vienos, konkrečios, šalies įstatymai. Paprastai tai yra ne Europos valstybės išleistos obligacijos, tačiau skirtos pardavimui Europos rinkose.
Europietiškas pasirinkimo sandoris (European style option) Pasirinkimo sandoris, kuris gali būti įvykdytas per nustatytą trumpą laiko tarpą (paprastai per vieną dieną) iki jo galiojimo pabaigos.
Europos valiutos (Eurocurrency) Valiuta, kurią deponuoja bendrovės ir centrinės vyriausybės ne savo šalies bankuose. Paprastai tai būna ne Europos šalių valiuta, deponuota Europoje.
F
Fondo valdytojas (Fund manager) Asmuo, atsakingas už portfelio sprendimų priėmimą investiciniame/bendrame, pensijų ar draudimo fonduose.
Fundamentali analizė (Fundamental analysis) Vertybinių popierių vertinimo metodas, apimantis bendrovės finansų ir operacijų (ypač pardavimų, pajamų, augimo potencialo, turto, skolos, valdymo, produktų ir konkurencijos) patikrinimą.
G
Galiojimo pabaigos diena (Expiration date) Diena, kada pasirinkimo sandorius, teisė ar laidavimas nebegalioja ir, jeigu jie yra neįvykdyti, tampa beverčiais.
Gamintojų kainų indeksas (PPI (produce price index)) Infliacijos indikatorius, žymintis didmeninių kainų lygius šalies ūkyje.
Grynoji aktyvų vertė/grynoji turto vertė (NAV (net asset value)) Bendro fondo vienos akcijos vertė doleriais, priklausomos nuo fondo turto vertės, atėmus iš jos finansinius įsipareigojimus ir padalijus gautą sumą iš apyvartoje esančių akcijų skaičiaus. Toks skaičiavimas atliekamas kiekvienos darbo dienos pabaigoje.
I
Indeksas (Index) Bazinis rodiklis, pagal kurį vertinamas/matuojamas finansinės ar ekonominės veiklos rezultatas.
Indeksavimas (Indexing) Pasyvi investavimo strategija, kai investicinis portfelis sudaromas siekiant atspindėti akcijų indekso judėjimus.
Institucinis investuotojas (Institutional investor) Ūkio subjektas, turintis daug lėšų investicijoms. Tai gali būti bendrovė, investicinis/bendras fondas, maklerio įmonė, draudimo kompanija, pensijų fondas, investicinis bankas.
Investicinis fondas (Investment fund) Daugelio investuotojų sutelktos lėšos siekiant jas bendrai investuot.
Išankstinis sandoris (Forward) Pinigų rinkos operacija, kai pardavėjas sutinka pristatyti piniginę prekę pirkėjui nustatytą dieną ateityje.
Išvestinis finansinis instrumentas (Derivative) Finansinis instrumentas, kurio charakteristikos ir vertė priklauso nuo pagrindinio instrumento ar turto (prekės, obligacijos, akcijos ar valiutos) charakteristikų bei vertės. Išvestinių finansinių instrumentų pavyzdžiai: išankstiniai ir pasirinkimo sandoriai ir su ipoteka susieti vertybiniai popieriai.
Į
Įkeistas turtas (Collateral) Turtas, kurį privalo į keisti skolininkas siekiant apsaugoti paskolą ar kreditą. Tokį turtą galima perimti, jeigu skolininkas neįvykdo finansinių įsipareigojimų.
K
Kainos ir pelno santykis (P/E ratio (price-earnings ratio)) Labiausiai paplitęs vertinimas, padedantis nustatyti akcijų brangumo laipsnį. Šis santykis yra apskaičiuojamas dalijant akcijų kapitalizacijos vertę iš 12 mėnesių pelno, likusio sumokėjus mokesčius.
Kapitalo grąža (ROE (return on equity)) Šis rodiklis rodo, ar sėkmingai bendrovė reinvestavo pelną siekdama dar didesnio pelno ateityje. Rodiklis apskaičiuojamas dalinant fiskalinių metų pelną (likusį sumokėjus mokesčius, išmokėjus privilegijuotų akcijų dividendus, tačiau dar neišmokėjus paprastųjų akcijų dividendus) iš buhalterinės vertės. Gauta suma atvaizduojama procentine forma.
Kapitalo prieaugis (Capital gain) Suma, rodanti, kiek turto pardavimo kaina yra aukštesnė už jo pirminio pirkimo kainą. Realizuotas kapitalo prieaugis reiškia pelningai parduotą investiciją.
Kaupimas (Compounding) Procesas, kurio metu investicijos vertė dėl sukauptų palūkanų po kurio laiko ženkliai padidėja.
Kiekybinė analizė (Quantitative analysis) Procesas, kurio metu nustatoma vertybių popierių vertė atsižvelgiant į kiekybines (išmatuojamas) charakteristikas kaip antai pajamos, pelnas, maržos ir rinkos dalis.
Kintamumas (Volatility) Santykiniai vertybinių popierių kainų didėjimo ir mažėjimo tempai. Jie nustatomi apskaičiuojant kasdieninius kainų nukrypimus per metus.
Kintančios atkarpos obligacijos (FRN (Floating Rate Notes)) Obligacijos, kurioms atkarpos yra periodiškai nustatomos iš naujo, - atsižvelgiant į pinigų rinkos bazines normas (kaip antai LIBOR).
Kliringas (Clearing) Procesas, kurio metu apskaičiuojami rinkos dalyvių tarpusavio įsipareigojimai, ir vyksta pinigų pervedimai, sudarantys atsiskaitymų proceso dalį.
Kokybinė analizė (Qualitative analysis) Investicijos (dažniausiai į akcijas) vertės nustatymas atsižvelgiant ne į kiekybines charakteristikas, bet į valdymą, darbuotojų moralines savybes, klientų ištikimybę bei prekinio ženklo vertę.
Komerciniai vekseliai (CP (commercial paper)) Įkeistu turtu negarantuoti finansiniai įsipareigojimai, prisiimti bendrovės ar banko, siekiančių finansuoti trumpalaikio kredito poreikius (pvz. gautines sumas ir atsargas).
Komisinis mokestis (Commission) Mokestis, kurį nustato makleris ar agentas už savo paslaugas atliekant operacijas kaip antai perkant ar parduodant vertybinius popierius.
Konvertuojamoji obligacija (Convertible bond) Bendrovės obligacijos, kurias jų turėtojai savo nuožiūra gali iškeisti į privilegijuotąsias ar paprastąsias akcijas.
Kotiruojami vertybiniai popieriai (Quoted security) Vertybiniai popieriai, atitinkantys biržos prekybos sąlygas, nustatytas veiklos licenciją turinčių akcijų biržų, ir kuriais prekiaujama akcijų biržose.
Kredito reitingas (Credit rating) Viešai paskelbtas reitingas remiantis kredito įstaigos atlikta finansine analize apie tam tikros bendrovės finansinės veiklos istoriją, ypač apie jos pajėgumą vykdyti skolinius įsipareigojimus.
L
Laisvas pinigų srautas (Free cash flow) Įprastinės veiklos pinigų srautas (grynosios pajamos, plius amortizacija ir nusidėvėjimas), atėmus iš jo kapitalines išlaidas ir dividendus.
Londono tarpbankinė skolinimo norma (LIBOR (London Interbank Offer Rate)) Palūkanų norma, kurią taiko stambiausieji tarptautiniai bankai už paskolas tarpusavyje.
M
Makaulay trukmės matas (Macaulay duration) Makaulay trukmės matas nustato obligacijos termino svertinį vidurkį atsižvelgiant į:
a. jos pinigų kiekvieno srauto dydį;
b. jos laiko skaičiavimą.
Makleris (Broker) Asmuo ar firma, perkantys ar parduodantys vertybinius popierius į savo ar klientų sąskaitas.
Modifikuota finansinė trukmė (Modified duration) Obligacijos rinkos rizikos matas. Jis apibrėžiamas kaip investicijos į obligaciją rinkos vertės procentinis pokytis, palyginus jį su 100 procento punktų pajamingumo pakitimu.
Mokėjimo diena (Payment date) Diena, kai yra išmokami ar numatyta išmokėti dividendus ar obligacijų palūkanas, arba vykdyti bendro fondo paskirstymus.
Mokėjimų balansas (Balance of payments) Visų operacijų, kurias šalis vykdė tam tikrą laikotarpį, buhalterinis įrašas, palyginantis gautos užsienio valiutos sumą su išleistos nacionalinės valiutos suma.
N
Neigiamos “vidinės” kainos sandoris (Out-of-the-money) Pasirinkimo pirkti sandoris, kurio įvykdymo kaina yra aukštesnė už to sandorio vertybinių popierių rinkos kainą, arba pasirinkimo parduoti sandoris, kurio įvykdymo kaina yra žemesnė už jo vertybinių popierių rinkos kainą.
Nematerialūs/elektroniniai vertybiniai popieriai (Dematerialised securities) Elektroninėje laikmenoje saugojami vertybiniai popieriai, kurių nuosavybės pažymėjimai yra pakeisti buhalteriniais įrašais.
Neigiamos “vidinės” kainos sandoris (Out-of-the-money) Pasirinkimo pirkti sandoris, kurio įvykdymo kaina yra aukštesnė už to sandorio vertybinių popierių rinkos kainą, arba pasirinkimo parduoti sandoris, kurio įvykdymo kaina yra žemesnė už jo vertybinių popierių rinkos kainą.
“Nešvari” kaina/Kaina su priedais (Dirty price) Dabartinė obligacijos vertė, įskaitant priaugusias palūkanas, t.y. palūkanos, kurios priaugo nuo vėliausios atkarpos mokėjimo datos.
“Nulinės vidinės” kainos sandoris/Nefiksuota sandorio įvykdymo kaina (At-the-money) Pasirinkimo sandorio įvykdymo kaina yra lygi (ar beveik lygi) šio sandorio vertybinių popierių rinkos kainai.
Nusidėvėjimas, amortizacija (Depreciation) Turto vieneto kainos kitimo per tam tikrą laikotarpį skaičiavimas apskaitos ir mokesčių mokėjimo tikslais. Taip pat gali reikšti turto vieneto vertės sumažėjimą dėl bendro fizinio ir moralinio jo nusidėvėjimo. Priešinga reikšmė – vertės padidėjimas. Papildoma reikšmė "premijos amortizacija" - t.y. kai obligacija perkama už kainą, kuri yra virš nominalios (už kurią obligacija bus išpirkta), ir toji laikui bėgant artėja link nominalios.
Nuvertėjimas/devalvacija (Devaluation) Ženklus valiutos vertės sumažėjimas lyginant ją su aukso ar kitų šalių valiutų kainomis.
O
Obligacija (Bond) Skolos instrumentas, išleistas ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui siekiant pritraukti kapitalą skolinimosi būdu.
Obligacijų pelningumas (Bond yield) Metinė investicijos grąža procentine forma. Obligacijų bei vekselių grąžą sudaro atkarpos norma, padalinta iš rinkos kainos.
P
Pagrindinė suma (Principal) Dar negrąžinta pasiskolinta visa suma ar jos dalis (išskyrus palūkanas).
Palūkanų norma (Interest rate) Palūkanų norma, nustatyta išleidžiamoms obligacijoms ir žymima kaip procentas nuo jų nominalios vertės. Kita reikšmė - palūkanų mokėjimo obligacijų turėtojui sąlygas.
Palūkanų normos rizika (Interest rate risk) Vertybinio popieriaus (ypač obligacijos) vertės sumažėjimo galimybė dėl palūkanų normų padidėjimo.
Palūkanų normų apsikeitimo sandoris (Interest swap) Apsikeitimas dviem skoliniais įsipareigojimais, turinčiais skirtingus dengimo srautus.
Paprastosios akcijos (Common stock) Vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę į bendrovės nuosavybės dalį ir balsavimo teises, ir įgalinantys akcininkus pasidalinti kompanijos ekonominiais pasiekimais - gauti dividendus ir/arba turėti naudos iš akcijų vertės padidėjimo.
Pasaulinė tarpbankinių finansinių telekomunikacijų organizacija (S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)) Ši organizacija, perduodama standartinius elektroninius pranešimus, tenkina bankinio sektoriaus mokėjimų poreikius. Vertybinių popierių rinkos prie šios organizacijos prisijungė 1987 metais, po to, kai tai padarė akcijų biržos, maklerių firmos ir depozitoriumai.
Pasirašymas (Subscription) Sutikimas pirkti naujos emisijos vertybinius popierius.
Pasirinkimo parduoti sandoris (Put) Pasirinkimo sandoris, suteikiantis jo turėtojui teisę parduoti tam tikrą sandorio vertybinių popierių skaičių už fiksuotą kainą (sandorio sudarymo kainą) iki tam tikros nustatytos dienos (sandorio galiojimo pabaigos).
Pasirinkimo pirkti sandoris (Call) Pasirinkimo pirkti sandoris, kuris suteikia jo turėtojui teisę pirkti iš sandorio sudarytojo tam tikrą akcijų skaičių už nustatytą kainą (sandorio sudarymo kainą) iki tam tikros dienos (termino pabaigos).
Patikimiausios akcijos (Blue chip) Akcijos, kurias leidžia stambios bendrovės, pastoviai gaunančios didelius pelnus/išmokančios didelius dividendus ir pasižyminčios valdymo reputacija ar aukštos kokybės produktais. Plačiąja prasme tai reiškia labai aukštą kokybę.
Pavedimas iki jo atšaukimo/anuliavimo (GTC (good till cancelled)) Pardavimo ar pirkimo pavedimas, galiojantis tol, kol jis nėra įvykdytas ar atšauktas (anuliuotas).
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS (earnings per share)) Visas pelnas, padalintas iš apyvartoje esančių akcijų. Bendrovės, rengdamos finansines ataskaitas už ataskaitinį laikotarpį, dažnai taiko apyvartoje egzistuojančių akcijų svertinio vidurkio matą.
Pelningumas sulaukus termino pabaigos (Yield to maturity (YTM)) Pelningumo rodiklis obligacijų termino pabaigoje. Jis būna aukštesnis už einamąjį pelningumą tais atvejais, kai obligacijos yra parduodamos už diskontuotą kainą; pelningumas būna žemesnis už einamąjį pelningumą, jeigu obligacijos parduodamos už premiją.
Pinigų rinkos fondas (Money market fund) Atviras bendras fondas, kuris investuoja tik į pinigų rinkas.
Pirminė rinka (Primary market) Rinka naujai išleistiems vertybiniams popieriams.
Pirminis viešas platinimas (IPO (initial public offering)) Pirmasis bendrovės viešas akcijų pardavimas.
Pirmumo teisės (Rights) Akcininkui suteikta privilegija nusipirkti paprastųjų akcijų emisiją prieš pat jų viešą platinimą už fiksuotą (paprastai diskontuotą) kainą ir dažniausiai tiek, kiek jis/ji tokių akcijų jau turi įsigijęs anksčiau.
Platinimas ribotam investuotojų skaičiui/Neviešas platinimas (Private placement) Tiesioginis vertybinių popierių pardavimas instituciniams investuotojams kaip antai bankams, bendriems fondams, draudimo kompanijoms, pensijų fondams. Dėl šių popierių platinimo registruotis šalies Vertybinių Popierių taryboje nereikia.
Pozicija (Position) Vertybinių popierių suma, arba priklausanti investuotojui ar dileriui (ilgoji pozicija), arba jų pasiskolinta (trumpoji pozicija).
Prekybos diena (Trade date) Diena, kai vykdomos operacijos.
Prekybos dienos pavedimas (Day order) Pirkimo ar pardavimo pavedimas, kuris automatiškai nustoja galioti jo neįvykdžius prekybos sesijos metu.
Prekybos keitimo pavedimas (Stop order) Rinkos pavedimas pirkti ar parduoti tam tikrus vertybinius popierius už rinkos kainą, kai jų prekyba yra pasiekusi ar viršijusi tam tikrą (nustatytą) kainą.
Prekybos sesijos pabaigos kaina/prekybos uždarymo kaina (Closing price) Kaina, kuri prekiaujant tam tikro tipo vertybiniais popieriais, egzistuoja prekybos dienos pabaigoje, paskutinės operacijos metu.
Pristatymas apmokėjus (Delivery versus payment) Priešpriešinis atsiskaitymas (kai pinigai ir VP juda vienu metu tarp sąskaitų, prieš tai sutikrinus, kad abi sandorio šalys turi galimybes įvykdyti savo įsipareigojimus)
Privilegijuotosios akcijos (Preferred share) PTai toks akcijų tipas, kuris suteikia teisę gauti specialius dividendus, mokamus anksčiau negu už paprastąsias akcijas. Kai bendrovė yra likviduojama, privilegijuotosios akcijos laikomos viršesnėmis už paprastąsias akcijas. Balsavimo teisių jos paprastai nesuteikia.
Procento/nuošimčio punktas (Basis point) Viena šimtoji procento dalis. Naudojama įvertinant pelningumo/palūkanų normų pasikeitimus/skirtumus.
Procento/nuošimčio punkto vertė (Basis point value) Vieno šimto (100) nominalo obligacijos kainos pasikeitimas jos pajamingumo vieno punkto pasikeitimo iki išpirkimo atžvilgiu.
Prospektas (Prospectus) Juridinis dokumentas, siūlantis vertybinių popierių ar bendro fondo akcijų pardavimą. Jame turi būti informacija apie pasiūlą, įskaitant sąlygas, emitentą, tikslus (jeigu siūlo bendras fondas), planuojamą pinigų panaudojimą (jeigu siūlomi vertybiniai popieriai), ankstesnių metų finansinės ataskaitas; tai pat kita informacija kuri gali privatiems asmenims padėti priimti sprendimą, ar tokia investicija jam/jai tinkama, ar ne.
R
Reikalavimas grąžinti sumokėtus mokesčius (Tax reclaim) Reikalavimas (jeigu teisėtas) grąžinti permokėtus mokesčius, išskaičiuotus iš palūkanų ar dividendų išmokėjimų.
Rinkos kūrėjas (Market maker) Maklerio firma ar bankas, kurie palaiko tvirtą pirkėjo ar pardavėjo kursą, skelbiamą tam tikrai vertybinių popierių tipui, ir yra visada pasiruošę, nori ir gali pirkti ar parduoti vertybinius popierius už jų oficialiai kotiruojamą kainą. (tokiu būdu vyksta rinkos kūrimas).
Rinkos pavedimas (Market order) Pavedimas makleriui pirkti ar parduoti vertybinius popierius už tuo metu egzistuojančią geriausią kainą.
Rizikos ir atlygio santykis (Risk / reward trade-off) Santykis tarp rizikos ir atlygio už jos prisiėmimą. Norint gauti didesnį atlygį, reikia prisiimti didesnę riziką.
Rizikos kapitalas (Risk capital) Naujų, verslą pradedančių, ir smulkių verslo įmonių, pasižyminčiu gerą augimo potencialu, disponuojamos lėšos. Taip pat jose egzistuojantys vadybos ir techniniai resursai.
S
Sandorio įvykdymo kaina (Strike price) Pasirinkimo sandorio fiksuota kaina, kurios turi būti laikomasi vykdant sandorį: pasirinkimo pirkti sandorio pirkėjas gali pirkti vertybinius popierius, o pasirinkimo parduoti sandorio pirkėjas - juos parduoti.
Sandorio šalis/kontrahentas (Counterpart) Viena sandorio šalių. Sandoriai paprastai vyksta tarp dviejų šalių.
Savivaldybės obligacijos (Municipal bond) Centrinės vyriausybės, miesto ar vietos valdžios organų leidžiamos obligacijos siekiant finansuoti operacijas ar projektus.
Sąskaitos tvarkytojas/operatorius (Account operator) Juridinis asmuo, kuris yra centrinio depozitoriumo dalyvis ir teikia vertybinių popierių sąskaitos tarpininkavimo paslaugas investuotojams.
Simbolis (Symbol) Raidžių sistema, naudojama suteikti vertybiniams popieriams ar bendram fondui unikalius identifikacinius žymėjimus.
Standartinis nuokrypis Parodo reikšmių pasiskirstymą apie vidurkį. Kuo didesnis investicijos grąžos standartinis nuokrypis, tuo investicija rizikingesnė.
Š
“Švari” kaina/Kaina be priedų (Clean price) Dabartinė/einamoji obligacijos vertė, atskaičius sukauptas palūkanas, t.y. palūkanos, kurios priaugo nuo vėliausios atkarpos datos. Dauguma rinkų skelbia obligacijų kursus pagal “švariąją” (be priedų) kainą, išskyrus tuos atvejus, kai obligacijos terminas artėja prie atkarpos pabaigos (tada jų kursas skelbiamas pagal “nešvarią” kainą (kainą su priedais).
T
Talino tarpbankinė skolinimo norma (TALIBOR ((Tallin Interbank Offer Rate) (TALIBID (Tallin Interbank Bid Rate)) TALIBOR ir TALIBID – šių sistemų bankų-narių skelbiamos palūkanų normos už tam tikros trukmės paskolas ir indėlius, kurias kiekvieną dieną apskaičiuoja ir oficialiai skelbia Estijos bankas. Bankų-narių sąrašą tvirtina Estijos bankas. Šiame sąraše šiuo metu yra 5 bankai, aktyviausieji šalies pinigų rinkos veikėjai.
Techninė analizė (Technical analysis) Metodas, taikomas vertinant vertybinius popierius remiantis prielaidomis, jog rinkos duomenys – kaip antai kainų, apyvartos ir palūkanų grafikai - gali padėti nuspėti ateities (dažniausiai trumpalaikes) tendencijas rinkoje.
Teigiamos “vidinės” kainos sandorius/Pirkėjui palanki kaina (In-the-money) Situacija, kai pasirinkimo sandorio įvykdymo kaina yra mažesnė už pasirinkimo pirkti sandorio einamąją rinkos kainą arba aukštesnė už pasirinkimo parduoti sandorio dabartinę rinkos kainą.
Termino pabaigos diena (Maturity date) Diena, kada sueina skolos grąžinimo/apmokėjimo terminas.
Trukmė (Duration) Kelių pinigų srautų trukmės vidurkio matas. Kalbant apie obligacijas, tai gali būti atkarpa ir pagrindinė suma. Trukmės matas gali būti naudojamas apskaičiuojant rinkos riziką, susijusią su pelningumo kitimu iki termino pabaigos.
Trumpalaikė obligacija (Short-term bond)
Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas (Short-term liabilities) Finansiniai įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėnesių. Tai - trumpalaikė paskola, ilgalaikės skolos palūkanų mokėjimas, kt.
Trumpalaikis VP pasiskolinimas/Spekuliacinė VP pardavimas (Short sale/selling short) Vertybinių popierių pasiskolinimas iš maklerio ir jų pardavimas tikintis, kad vėliau bus galima juos supirkti už mažesnę kainą ir tuo būdu grąžinti juos paskolinusiam makleriui.
Turto grąža (ROA (return on assets)) Bendrovės pelningumo rodiklis, kuris procentine forma rodo fiskalinių metų pelną, padalintą iš viso turto.
Turto paskirstymas (Asset allocation) Procesas, kurio metu investicijos yra paskirstomos įvairaus turto - kaip antai akcijų, obligacijų nekilnojamo turto, pinigų - įsigijimui siekiant optimizuoti rizikos ir pelno balansą atsižvelgiant į privataus asmens ar institucijos specifinę situaciją ir tikslus.
U
Užbiržinė vertybinių popierių rinka (OTC-market (over-the-counter market)) Kompiuterinė ir telefoninė sistema, kurioje vyksta prekyba įtrauktais ir neįtrauktais į biržos sąrašus vertybiniais popieriais.
Uždaras investicinis fondas (Closed investment fund) Fondas, valdantis fiksuotą apyvartoje esančių akcijų skaičių, tačiau, skirtingai nuo standartinių bendrų fondų, savo akcijų neišperka. Pagrindinėse akcijų biržose tokie fondai yra registruojami ta pačia tvarka kaip ir kitų vertybinių popierių prekybos dalyviai. Skirtingai nuo standartinių bendrų fondų, uždarieji fondai gali pardavinėti savo akcijas už tokią kainą, kuri yra aukštesnė ar žemesnė negu jų grynoji turto vertė.
Užsienio obligacijos (Foreign bond) Obligacijos, kurios yra išleistos ne emitento šalyje. Šios obligacijos išleidžiamos ta valiuta, kuri egzistuoja jų emisijos šalyje.
V
Valiutos pasirinkimo sandoris (Currency option) Teisė, tačiau ne įsipareigojimas pirkti (pasirinkimo pirkti sandorio atveju) ar parduoti (pasirinkimo parduoti sandorio atveju) tam tikrą valiutos kiekį už nustatytą kainą (sandorio sudarymo kainą) per nustatytą laikotarpį.
Varantas (Warrant) Garantija, išduodama kartu su obligacijomis ar privilegijuotomis akcijomis, suteikianti jų turėtojams teisę pirkti nustatytą vertybinių popierių skaičių už apibrėžtą kainą, paprastai aukštesnę už rinkos kainą, tam tikrą laikotarpį, - nuo kelerių metų iki gyvenimo pabaigos.
Vartojimo kainų indeksas (CPI (consumer price index)) Infliacijos rodiklis, žymintis fiksuoto produktų ir paslaugų krepšelio (įskaitant būsto, energijos, maisto ir transporto išlaidas) kainų pokyčius.
Vertybinių popierių saugojimas (Custody) Yra trys pagrindiniai vertybinių popierių saugojimo variantai: vietinis saugojimas, tarptautinis saugojimas ir saugojimas pagal pagrindinę sutartį. Vietinis saugojimas reiškia klientų patikėto vietinio turto saugojimą kliento labui, įskaitant saugojimą pagal saugotojų struktūrinių padalinių saugojimo sutartis.Tarptautinis saugojimas reiškia tarptautinių investicijų administravimą ir saugojimą.Saugojimas pagal pagrindinę sutartį reiškia tam tikroje šalyje egzistuojančio vietinio bei užsienio turto saugojimą, kai pagrindinį tokio turto kontrolės vaidmenį vaidina pagrindinis/generalinis saugotojas, teikiantis vienoje vietoje ataskaitas ir pridėtinės vertės integravimo paslaugas.
Vertybinių popierių saugotojas (Custodian) Ūkio subjektas (dažniausiai bankas), kuris saugo ir tvarko savo klientų vertybinius popierius ir gali teikti įvairias kitas paslaugas, įskaitant kliringo, atsiskaitymų, užsienio valiutos operacijas, pinigų valdymą ir VP skolinimą.
Vertybinių popierių saugotojo struktūrinis padalinys (Sub-Custodian) Institucija, administruojanti vertybinių popierių saugotojo ir/ar saugotojo klientų vertybinius popierius vietinėje rinkoje.
Vertybinių popierių sąskaita (Security account) Klientui, sudariusiam vertybinių popierių saugojimo sutartį Hansabanke, atidaroma jo vardu vertybinių popierių sąskaita, kurioje deponuojami kliento disponuojami vertybiniai popieriai. Išankstinė sąlyga –klientas turi atidaryti pinigų sąskaitą Hansabanke.
Vertybinių popierių tipas (Security type) Bendrovės akcijos, fondo akcijos ir kt.
Vidinės informacijos turėtojas (Insider) Bendrovės pareigūnas ar direktorius, kuris žino viešai neskelbtiną bendrovės informaciją. Arba: bet koks asmuo, turintis vidinę informaciją.
Vidutinio termino skoliniai įsipareigojimai (MTN (medium-term notes)) Skolos instrumentai (dažniausiai 1-10 metų trukmės), kurie yra leidžiami keletą metų vadovaujantis tais pačiais pagrindiniais dokumentais. Ryšium su tuo jie dažnai yra vadinami “nuolat siūlomais produktais”.
Viešas platinimas (Public offering) Naujų vertybinių popierių platinimas visuomenei pasirašymo būdu.
Vykdyk arba atšauk (Fill or kill (FOK)) Pavedimas makleriui nedelsiant pirkti ar parduoti tam tikrus vertybinius popierius, o jeigu tai padaryti neįmanoma, - prekybą atšaukti.
VP tarptautinis identifikacinis numeris (ISIN (International Securities Identification Number)) Tarptautinės Standartų Organizacijos sukurta kodavimo sistema, suteikianti tarptautiniu mastu vertybiniams popieriams unikalius numerius vertybinių popierių identifikavimo tikslais.